Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowa konferencja

"Biologia, ekologia i ochrona kuraków w Polsce i w Europie"

Nadleśnictwo Ruszów i Nadleśnictwo Głęboki Bród, beneficjenci projektu LIFE11 NAT/PL/428 serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji „Biologia, ekologia i ochrona kuraków w Polsce i w Europie", która odbędzie się  w  dniach 6-8 września 2017 w Zamku Kliczków, w centrum kompleksu leśnego Bory Dolnośląskie. Celem konferencji jest podsumowanie efektów realizowanego od 2012 roku projektu pt.: „Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej" oraz wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami realizującymi podobne programy w Polsce i w Europie. Przedstawiony zostanie aktualny stan krajowych populacji głuszca, a także czynniki wpływające na dynamikę liczebności tego gatunku. Zaproszeni goście zagraniczni zaprezentują działania ochronne realizowane w Rosji, Białorusi, Litwie, Czechach, Słowacji, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Anglii, Szwecji i Finlandii. Odrębna sesja referatowa poświęcona będzie hodowli głuszców w celu zasilania ginących populacji, oraz przeglądowi efektów dotychczas zrealizowanych programów reintrodukcji. Konferencja zakończy się sesją terenową, podczas której przedstawione zostaną praktyczne aspekty czynnej ochrony głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów.  Lista referatów jest już zamknięta, ale serdecznie zapraszamy do prezentacji posterów dotyczących ekologii i ochrony kuraków leśnych.

Szczegółowy program konferencji, formularz rejestracyjny oraz informacje dotyczące dojazdu, zakwaterowania oraz kosztów znajdują się na stronie internetowej: www.konferencja.lifeurogallus.pl

Liczba dostępnych miejsc na konferencję jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa oraz dokonywanie rezerwacji wyłącznie drogą elektroniczną (www.konferencja.lifeurogallus.pl zakładka „Rejestracja") do dnia 25 sierpnia 2017 r.. W przypadku wyczerpania limitu miejsc organizator zastrzega możliwość skrócenia powyższego terminu. Do dnia 31 lipca 2017 r. obowiązują ceny promocyjne.

Ponieważ konferencja jest adresowana do grona osób zajmujących się ochroną głuszca oraz grup społecznych i zawodowych mających wpływ na warunki bytowania tego gatunku zapraszamy do udziału służby ochrony przyrody, leśników, myśliwych, naukowców, pozarządowe organizacje ekologiczne, oraz wszystkich, którym przyszłość tego kuraka nie jest obojętna.

Organizatorzy

 

The Ruszów Forest District and the Głęboki Bród Forest District, the beneficiaries of  LIFE11 NAT/PL/428 project invite you wholeheartedly to participate in the International  Conference "Biology, ecology, and protection of Galliformes  in Poland and in Europe" which are to take place in 6-8 September 2017 in the Kliczków Castle in the midst of the Bory Dolnośląskie forest complex. The objective of the Conference is to sum up the effects of the project entitled "Active protection of capercaillie lowland populations Tetrao urogallus Bory Dolnośląskie Forest and Augustowska Primeval Forest", implemented since 2012, as well as the exchange of experience between teams involved in similar projects in Poland and Europe. The current status of Polish populations of capercaillie, and the factors affecting the dynamics of population numbers of this species, will be presented. The invited foreign speakers will present protection measures implemented in Russia, Belarus, Lithuania, the Czech Republic, Slovakia, Germany, France, Spain, United Kingdom, Sweden, and Finland. A separate session will be devoted to breeding capercaillies to enhance the disappearing populations, as well as to the review of the effects of hitherto implemented reintroduction programmes. The Conference will end with a field session where the practical aspects of active protection of capercaillies in the Ruszów Forest District will be presented. The list of presentation has been closed already but we invite you to present posters pertaining to the ecology and protection of forest grouse.

The detailed programme of the Conference, registration form, as well as information on travelling, accommodation, and the costs, are placed in the webpage: www.konferencja.lifeurogallus.pl

The number of the conference places is limited, and registration based on order of applications. You are requested to declare participation solely via Internet (www.konferencja.lifeurogallus.pl, section "Registration") before 25 August 2017. In the case of exhausting the limit, the Organizers reserve the possibility of cutting short the deadline. Until 31 July there are promotion conference fees.

Because the Conference is addressed to the group of persons involved in the protection of the capercaillie as well as to the community and professional groups affecting the living conditions of this species, we therefore invite the nature conservation services, foresters, hunters, scientists, non‑governmental organisations and all those who are not indifferent to the future of this species. 

Organizers