Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w planie urządzenia lasu każdego nadlesnictwa. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwa RDLP we Wrocławiu prowadzą gospodarkę na blisko 540 tys. ha powierzchni leśnej i pozyskują rocznie ok. 3,1 mln m sześc. drewna.

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej). W cięciach przedrębnych w 2012  r. w nadleśnictwach RDLP we Wrocławiu pozyskano ok. 1,2 mln m sześc. grubizny, w cięciach rębnych – ponad 1,6 mln m sześc. Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosna i świerk. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki, jak brzoza, dąb, jesion, klon, olsza i grab.

Spora ilość drewna w nadleśnictwach pochodzi z likwidacji szkód, spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, takich jak okiść, wiatrołomy oraz w wyniku wydzielania się posuszu.

Drewno pozyskane na terenach leśnych nadleśnictw trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.

 

 

 

RDLP we Wrocławiu - realizacja pozyskania w stosunku do planu  

 

Pozyskanie surowca drzewnego w roku bieżącym [m3]

 

Wybrane sortymenty

Pozyskanie drewna w 2016 r.

Plan
(zasadniczy)

Wykonanie
do końca listopada

Drewno ogółem

           3 089 620   

 2 988 600

Drewno W0+WK+WD iglaste

             988 693

  1 072 500

Drewno S2A+S2B sosna, modrzew

             605 230   

 600 800

Drewno S2A+S2B świerk, jodła, PI

             336 012   

  542 700

Drewno  WA0+WB0+WC0+WD liściaste

             206 461   

  135 400

Drewno S2A+S2B liściaste

             327 395   

  223 700

 

 

Pozyskanie surowca drzewnego w latach ubiegłych [m3]

 

Wybrane sortymenty

Pozyskanie drewna w 2014 r.

Plan
(zasadniczy)

Wykonanie
do końca grudnia

Drewno ogółem

          2 906 000   

  3 038 700

Drewno W0+WK+WD iglaste

             955 900   

  994 100

Drewno S2A+S2B sosna, modrzew

             508 200   

  555 500

Drewno S2A+S2B świerk, jodła, PI

             319 600   

  469 300

Drewno  WA0+WB0+WC0+WD liściaste

             230 900   

  203 100

Drewno S2A+S2B liściaste

             337 500   

   353 800

 

 

Wybrane sortymenty

Pozyskanie drewna w 2013 r.

Plan
(zasadniczy)

Wykonanie
do końca grudnia

Drewno ogółem

          2 858 100   

          2 887 200   

Drewno W0+WK+WD iglaste

             966 800   

             959 700   

Drewno S2A+S2B sosna, modrzew

             475 400   

             504 700   

Drewno S2A+S2B świerk, jodła, PI

             314 000   

             437 300   

Drewno  WA0+WB0+WC0+WD liściaste

             240 100   

             191 900   

Drewno S2A+S2B liściaste

             326 000   

             326 900   

 

 

Wybrane sortymenty

Pozyskanie drewna w 2012 r.

Plan
(zasadniczy)

Wykonanie
do końca grudnia

Drewno ogółem

          2 797 000   

         2 826 300   

Drewno WA0+WB0+WC0+WD iglaste

          1 013 200   

            994 300   

Drewno S2A+S2B sosna, modrzew

            447 500   

            469 900   

Drewno S2A+S2B świerk, jodła, PI

            326 500   

            389 400   

Drewno WA0+WB0+WC0+WD liściaste

            230 400   

            187 300   

Drewno S2A+S2B liściaste

            299 700   

            294 200   

 

Pozyskanie surowca drzewnego w latach poprzednich (2003 - 2011)