Asset Publisher Asset Publisher

NARADA TECHNICZNO-GOSPODARCZA

W dniu 6 lutego 2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Jawor odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) zwołana przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Podstawowym zadaniem zwołanej NTG było sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu”, akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000” oraz analiza i ocena gospodarki leśnej prowadzonej w Nadleśnictwie na podstawie „Planu urządzenia lasu opracowanego dla Nadleśnictwa Jawor na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2017 r.”.

Naradzie przewodniczył dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Adam Płaksej. W NTG uczestniczyli przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu – wykonawcy projektu planu urządzenia lasu, Zarządu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Zespołu Ochrony Lasu we Wrocławiu oraz Nadleśnictwa Jawor.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor Piotr Wierzbicki przedstawił analizę gospodarki leśnej za ubiegłe dziesięciolecie. Szczegółowo omówione zostały zagadnienia dotyczące: zmian powierzchniowych gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Jawor i ich przyczyn, realizacji ustalonych na lata 2008 - 2017 zadań gospodarczych z zakresu pielęgnowania, ochrony i użytkowania lasu oraz wpływu wykonanych zabiegów na aktualny stan lasów Nadleśnictwa Jawor. Poruszona została także problematyka dotycząca realizacji Programu Ochrony Przyrody oraz wykonania zadań wynikających z planów ochrony dla obiektów, dla których takie plany zostały zatwierdzone, działań w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury leśnej, a także gospodarki łowieckiej prowadzonej przez nadleśnictwo w ośrodku hodowli zwierzyny oraz przez dzierżawców obwodów łowieckich.

Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu Janusz Bańkowski wygłosił koreferat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu wraz z oceną oddziaływania na środowisko czynności gospodarczych wykonywanych zgodnie z dotychczasowym planem urządzenia lasu.

Kierownik Zespołu Ochrony Lasu we Wrocławiu Jarosław Góral dokonał oceny aktualnego stanu sanitarnego i zdrowotnego lasów Nadleśnictwa Jawor, zaprezentował dynamikę zmian tego stanu w latach 2008 – 2017 oraz omówił kierunkowe zadania z zakresu ochrony lasu.  

Przedstawiciel Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu Marek Drozd zaprezentował projekt planu urządzenia lasu na przyszłe dziesięciolecie tj. na lata 2018 – 2027, a Dariusz Rosiński Kierownik Pracowni Sozologicznej BULiGL Oddział w Brzegu zapoznał uczestników NTG z „Planem Ochrony Przyrody” i „Prognozą oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”.

Pracownik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu Irena Litwicka zgłosiła uwagi do zapisów „Planu Ochrony Przyrody”

Po wygłoszeniu każdego z referatów miała miejsce dyskusja  dotyczącą poruszanych w nim zagadnień, w której każdy z uczestników NTG mógł zabrać głos. W trakcie dyskusji na temat przedstawionego projektu planu urządzenia lasu zgłaszane były wnioski i uwagi do dokumentu, który będzie obowiązywał przez kolejne 10 lat, wyznaczając kierunki, cele i sposoby prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej  w Nadleśnictwie Jawor.

Naradę Techniczno-Gospodarczą podsumował Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Adam Płaksej, pozytywnie oceniając gospodarkę prowadzoną przez Nadleśnictwo Jawor w okresie obowiązywania „Planu urządzenia lasu” opracowanego na okres od dnia  01.01.2008 r. do dnia 31.12.2017 r.