Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja dyrekcji

Struktura organizacyjna biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Pion Dyrektora RDLP we Wrocławiu (D)

 

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje RDLP na zewnątrz.

 

Wydział Kadr i Organizacji  - (DP)

Wydział prowadzi sprawy z zakresu kadr i zatrudniania, obsługi kadrowej oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - (DK)

Do zadań wydziału należy wykonywanie zadań przypisanych dyrektorowi rdLP związanych z kontrolą instytucjonalną nadleśnictw i zakładów LP nadzorowanych przez dyrektora rdLP oraz kontrolingiem w komórkach organizacyjnych rdLP i podległych jednostkach organizacyjnych, a także przeprowadzanie kontroli zlecanych przez jednostkę nadrzędną lub inne instytucje.

 

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi – [DZ]

Wydział organizuje, koordynuje, wspiera i nadzoruje całokształt zadań z zakresu stanu posiadania, urządzania lasu, postępowań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wyłączeń gruntów z produkcji leśnej.

 

Zespół ds. Komunikacji Społecznej i Edukacji Przyrodniczo - Leśnej – [DR]

Zespół prowadzi sprawy związane z polityką informacyjną Lasów Państwowych, edukacją leśną oraz kreuje pozytywny wizerunek leśnictwa w społeczeństwie.

 

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych – [DI]

Do zadań stanowiska należy prowadzenie spraw  związanych z obronnością, działaniami w sytuacjach zagrożeń, zapewnieniem przestrzegania przepisów tajemnicy prawnie chronionej, jak ochrona informacji niejawnych , danych osobowych  oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

Inspektor Straży Leśnej – [DS]

Do zadań Inspektora Straży Leśnej należy prowadzenie całości spraw związanych z ochroną lasów przed szkodnictwem leśnym.

 

Stanowisko ds BHP – [DB]

Do zadań stanowiska należy prowadzenie i koordynowanie całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) w biurze rdLP i w nadzorowanych jednostkach.

 

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej  (Z)

 

Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej kieruje realizacją zadań z zakresu zagospodarowania lasu.

 

Wydział Gospodarowania Ekosystemami – [ZG]

Wydział jest odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań w zakresie hodowli lasu, selekcji, nasiennictwa, szkółkarstwa, zadrzewień, gospodarki rolnej i rybackiej, rekultywacji oraz gospodarki łowieckiej.

 

Wydział Ochrony Ekosystemów – [ZO]

Wydział prowadzi nadzór merytoryczny oraz współpracuje i prowadzi pomoc w organizacji pracy nadleśnictw w zakresie ochrony ekosystemów leśnych, uwzględniając istniejące i spodziewane zagrożenia oraz wzrost zapotrzebowania społeczeństwa na pełnione przez las funkcje.

 

Wydział Gospodarki Drewnem – [ZD]

Wydział prowadzi pomoc merytoryczną, koordynuje i nadzoruje działalność jednostek podległych w zakresie sprzedaży drewna, polityki cenowej i marketingowej z zachowaniem racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego, prowadzi sprawy związane z brakarstwem, normalizacją, realizacją umów i windykacją należności w zakresie obrotu drewnem. Prowadzi całokształt spraw związanych z promocją drewna.

 

Wydział Realizacji Programów Pomocowych – [ZP]

Do zadań wydziału należy prowadzenie spraw, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji programów pomocowych z zakresu budownictwa wodnego i rekultywacji na cele przyrodnicze terenów popoligonowych jednostek organizacyjnych rdLP.

 Stanowisko ds. Geomatyki i Analiz Baz Danych – [ZA]

Do zadań stanowiska należy prowadzenie i koordynowanie całokształtu spraw związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, analizowaniem i udostępnianiem informacji przestrzennej w biurze rdLP i w nadzorowanych jednostkach.

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych (E)

 

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych kieruje realizacją zadań z zakresu pionu ekonomicznego.

 

Wydział Księgowości  – (EK)

Do zadań Wydziału Księgowości należy prowadzenie rachunkowości biura rdLP, rozliczenia finansowe i podatkowe biura rdLP, prowadzenia spraw socjalnych, nadzorowanie jednostek organizacyjnych w zakresie ewidencji księgowej.

 

Wydział Analiz i Planowania- (EP)

Do zadań Wydziału należy prowadzenie koordynacji i nadzoru podległych jednostek organizacyjnych w zakresie sporządzania i realizacji planu finansowo – gospodarczego, sprawozdawczości, finansowania i kredytowania.

 

Wydział Informatyki – (EI)

Do podstawowych działań wydziału należy organizacja i nadzór nad wdrażaniem i eksploatacją Systemu Informatycznego Lasów Państwowych na terenie działania rdLP.

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju (R)

 

Zastępca Dyrektora ds. rozwoju kieruje realizacją zadań z zakresu pionu rozwoju.

 

Wydział Administracji – [RA]

Do zadań wydziału należy prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjną i administrowaniem majątkiem biura rdLP, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne (z wyłączeniem sprzętu komputerowego i oprogramowania) i umundurowanie.

 

Wydział Rozwoju i Innowacji – [RR]

Do zadań wydziału należy prowadzenie spraw, koordynowanie oraz nadzorowanie działalności biura i jednostek organizacyjnych w zakresie: budownictwa ogólnego, drogowego, postępu techniczno – technologicznego, transportu, elektroenergetyki, prywatyzacji prac leśnych, zamawiania robót, dostaw i usług, prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką remontowo – budowlaną budynków i budowli będących pod zarządem biura rdLP, zamówień publicznych realizowanych w rdLP i jednostkach organizacyjnych rdLP.

 

Stanowisko ds. Organizacji i Rozwoju - [RO]

Do zadań stanowiska należy prowadzenie i koordynowanie całokształtu spraw związanych z organizacja biura, podnoszeniem kwalifikacji, dokształcaniem, szkoleniem pracowników i ich rozwojem, współpraca z organizacjami związków zawodowych, szkołami i innymi instytucjami.

 

Stanowisko ds. Koordynacji i Wdrażania Projektów Rozwojowych - [RP]

Do zadań Stanowiska należy koordynowanie i prowadzenie całokształtu spraw z zakresu zarządzania projektami rozwojowymi w rdLP i współtworzenie bazy dobrych praktyk projektowych.