Lista aktualności Lista aktualności

O małej retencji w Dolnośląskich lasach

Nieustanne zmiany klimatyczne powodują systematyczne obniżanie poziomów wód gruntowych. Każdy z nas może przyczynić się do oszczędzania drogocennej wody poprzez rozsądne jej zużywanie oraz gromadzenie deszczówki, którą można wykorzystać do podlewania ogrodów. Dlatego niezwykle ważne jest zatrzymanie bądź spowolnienie odpływu wody w małym obiegu.

Od 14 lat Lasy Państwowe prowadzą projekty rozwojowe na rzecz zwiększania małej retencji - obecnie w 160 nadleśnictwach w całej Polsce. Mają one znaczenie w kontekście zagrożeń związanych z nadmiarem wody lub - niestety znacznie częściej ostatnio - z jej brakiem.

Co robią nadleśnictwa i po co ?

Realizują inwestycje powodujące retencjonowanie wody, zwane małą retencją, które mają pomóc rozwiązać powstające problemy związane z przesuszeniem.

Mała retencja polega na gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach, zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. W dolnośląskich lasach jest realizowana mała retencja nizinna oraz górska.

Na obszarach nizinnych są to głównie nowe i odtworzone zbiorniki wodne niewielkich rozmiarów oraz zastawki i przetamowania zatrzymujące wodę w rowach czy kanałach.

W górach wiele działań polega na ochronie przed erozją, a także m.in. na usuwaniu barier na potokach dla organizmów wodnych, spływu rumoszu i wód wezbraniowych, czemu służy np. budowa brodów i szerokich przepustów.

Podstawową zasadą gospodarki wodnej w lasach jest utrzymanie w stanie zbliżonym do naturalnego źródlisk, różnego rodzaju zbiorników wodnych, cieków, bagien i mokradeł.

Ingerencja w środowisko wodne lasu jest uzasadniona tylko wówczas, gdy jej celem jest stabilizacja uwilgotnienia siedlisk leśnych, zapobieganie wpływom ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz łagodzenie skutków działalności antropogenicznej.

Podstawowe zadania hodowli lasu są ukierunkowane na wzmaganie funkcji wodochronnych lasu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zasobów wody pitnej w zbiornikach naturalnych, z wykorzystaniem potrzeby spowolnienia spływu wód opadowych - 38% LASÓW PAŃSTWOWYCH TO LASY WODOCHRONNE.

Na Dolnym Śląsku znajduje się aż 514 zbiorników wodnych o charakterze przeciwpożarowym i retencyjnym oraz 586 obiektów stawowych. W roku 2007 rozpoczęto kompleksowe działania mające na celu poprawę warunków hydrogeologicznych i do roku 2015 odbudowano 166 zbiorników retencyjnych oraz wybudowano 101 nowych obiektów mających na celu retencjonowanie wody i umożliwienie racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w okresach suchych.

Dobrym przykładem są działania jednego z 26 nadleśnictw na Dolnym Śląsku, w którym realizowana jest mała retencja „Nizinna” i „Górska”, a mowa o nadleśnictwie Lubin. Prowadzenie zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarki leśnej oraz włączenie się do programu ,,Małej Retencji Nizinnej" sprawiło, że udało się odtworzyć staw w Leśnictwie Koźlice, Leśnictwie Małomice oraz zbudować zbiornik w Leśnictwie Sucha Górna. Zbiorniki te pełnią funkcję retencyjną oraz kształtują mikroklimat tworząc środowisko życia dla wielu roślin i zwierząt.

Obecnie jednostki z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu kontynuują działania podjęte 13 lat temu i w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE do końca 2021 roku planujemy:

- Wybudować 36 nowych zbiorników retencyjnych,

- Przebudować (dostosować do funkcji retencyjnych) 43 istniejące zbiorniki,

- Odbudować (przywrócić funkcje retencyjne) 64 istniejące zbiorniki.