Aktualności Aktualności

Powrót

Staż leśny

Staż leśny

Staż leśny w jednostkach organizacyjnych (nadleśnictwach) możliwy jest po otrzymaniu tzw. „statusu absolwenta” szkoły leśnej średniej lub uczelni wyższej leśnej (w przypadku studiów 1 stopnia zakończonego uzyskaniem tytułu inż. leśnictwa lub mgr leśnictwa), który ważny jest 24 miesiące po ukończeniu szkoły leśnej (decyduje data na świadectwie lub dyplomie ukończenia szkoły).

W celu otrzymania stażu absolwent szkoły średniej leśnej lub uczelni wyższej leśnej zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. Absolwent szkoły leśnej średniej:
  1. podanie na staż (zgodnie z załączonym wzorem)
  2. kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej leśnej (wszystkie strony)
  3. kopię certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych
 1. Absolwent szkoły wyższej leśnej:
  1. podanie na staż (zgodnie z załączonym wzorem)
  2. kopię dyplomu ukończenia uczelni wyższej
  3. zaświadczenie z uczelni o zakończonych studiach (w przypadku braku dyplomu)

Forma i zasady przyjęcia na staż uregulowane zostały Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, znak: GK-1103-20/12.

Podania proszę składać przez cały rok w 1 z wybranych sposobów:

- elektronicznie na adres rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl,

- pocztą tradycyjną na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław,

- osobiście w siedzibie RDLP we Wrocławiu, złożenie dokumentów w kancelarii RDLP we Wrocławiu.

Dodatkowych informacji udziela w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Pani Ludmiła Luty, nr tel. 71 377 17 30 lub 71 377 17 00 wew. 34