Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o możliwości zapoznania się

z założeniami do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bolesławiec.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz ustaleń organizacyjnych podjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (pismo ZU.6000.21.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku) na czas trwająccej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu informuje o wyłozeniu do wglądu "Założeń do planu urządzenia lasu" dla Nadleśnictwa Bolesławiec w formie projektu protokołu z obrad KZP.

Założenia będą udostępnione wszystkim chętnym w siedzibie tutejszej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 90 w pokoju 208 (lub 211) w godzinach od 8.00 do 15.00 począwszy od 22 lipca 2021 roku przez okres 21 dni. Przedmiotoqwy dokument wyłożono do wglądu również w wersji elektronicznej poniżej.

Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław lub na adres poczty elektronicznej:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP we Wrocławiu. Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków sporządzony zostanie ostateczny protokół z posiedzenia KZP.