Asset Publisher Asset Publisher

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

Mamy dla Was wyjątkowy konkurs! Stwórzcie PLAKAT pod hasłem: PRZYJACIEL LASU Zabawa trwa od 05.06.2019 do 31.08.2019

 

REGULAMIN KONKURSU - PLAKAT ,,PRZYJACIEL LASU”

 

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej. To druk, rysunek na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Jego charakterystycznymi cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość, intensywność kolorów. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

 

1. Postanowienia ogólne: Przedmiotem konkursu plastycznego jest wykonanie plakatu pod hasłem: Przyjaciel Lasu

2. Organizator konkursu: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

3. Zakres tematyczny: Autorzy prac mają pokazać kto to jest przyjaciel lasu, jak wygląda las oraz jak zostać przyjacielem.

4. Cele konkursu: - zachęcenie do kształtowania właściwych zasad i zachowań w stosunku do natury, - wzrost poziomu świadomości społecznej dotyczącej relacji człowiek - las.

5. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie: - konkurs skierowany jest do osób z: 3 grup wiekowych: przedszkolnych, podstawowych oraz gimnazjalnych/ponadpodstawowych - autorem pracy może być tylko jedna osoba, - do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

6. Plakat wykonany może być w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.

7. Zasady oceny: oceniane będą tylko indywidualne, własnoręcznie wykonane prace. Sposób oceny prac: • zgodność wykonanych prac z regulaminem, •poprawność merytoryczna, • pomysłowość, •czytelność przekazu, •estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp).

8. Przyjmowane będą prace wykonane w dowolnym formacie.

9. Konkurs trwał będzie od dnia ogłoszenia do dnia 31.08.2019 r.

10. Autorzy najlepszych prac z 3 grup wiekowych otrzymają nagrody i dyplomy uznania podczas Święta Przyjaciół Lasu we Wrocławiu 14.09.2019 roku organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu.

11. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska i nadesłanie formularza RODO do pobrania na stronie: https://drive.google.com/file/d/1qpzvZC92Gu8cYd39M_2snTiNVT7DNAtf/view?usp=sharing wraz z pracą na ADRES: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław z dopiskiem ,,KONKURS – PRZYJACIEL LASU”

12. Wszystkie nadesłane prace plastyczne stają się własnością organizatora. Autorzy nagrodzonych plakatów dokonają przeniesienia na RDLP we Wrocławiu własności oryginalnych egzemplarzy tych plakatów oraz udzielają Organizatorowi Konkursu niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania plakatu/plakatów poprzez: używanie i wykorzystanie w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej RDLP we Wrocławiu utrwalanie i zwielokrotnianie plakatu–wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy plakatu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych, publiczne wystawianie i wyświetlanie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, rozpowszechnianie plakatu poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie plakatu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wydawanie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem plakatów, umieszczanie w Internecie.

13. Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

14. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

POWODZENIA !!