Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Obszar Dolnego Śląska będący pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu jest bardzo atrakcyjny ze względu na walory łowieckie. Sprzyja takiej opinii zarówno charakterystyka przyrodniczo-leśna naszego regionu, jak również fakt, iż spotkać tu można niemal wszystkie gatunki zwierząt łownych.

Aktualnie (marzec 2020) szacujemy, że na terenie RDLP we Wrocławiu bytuje około: 25,9 tys. jeleni,  2,0 tys. danieli, 69,2 tys. saren, 12,2 tys. dzików i 2,1 tys. muflonów.

Powierzchnia RDLP Wrocław podzielona jest na 360 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni ponad 1,7 mln ha. Na obszarze Województwa Dolnośląskiego położonych jest także 20 obwodów łowieckich na terenie poza zasięgiem działania tutejszej Dyrekcji LP. Koła Łowieckie dzierżawią 343 obwodów, a 17 obwodów to ośrodki hodowli zwierzyny, w tym:

 • Lasów Państwowych - 13
 • Polskiego Związku Łowieckiego - 3
 • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - 1

RDLP we Wrocławiu ma pod swoim zarządem 9 ośrodków hodowli zwierzyny (13 obwodów łowieckich) w 11 nadleśnictwach o łącznej powierzchni blisko 119 tys. ha, w tym powierzchni leśnej ok. 75 tys. ha.

Prowadzeniem ośrodków hodowli zwierzyny zajmują się Nadleśnictwa: Bardo Śląskie, Jawor, Jugów, Lądek Zdrój, Legnica, Milicz, Pieńsk, Ruszów, Świdnica, Złotoryja, Żmigród.

W ośrodkach hodowli zwierzyny realizowane są podstawowe cele łowiectwa rozumianego jako integralny element gospodarki leśnej.

Ważniejsze z nich to:

 • prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk,
 • wdrażanie nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa,
 • odtwarzanie populacji zanikających gatunków zwierząt,
 • hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Zgodnie z zasadami regulującymi gospodarkę finansową w Lasach Państwowych działalność łowiecka musi się samofinansować. Aby umożliwić realizację wymienionych wyżej, a określonych ustawą Prawo łowieckie celów, dla których powołano ośrodki hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, niezbędne jest sprzedawanie polowań i tusz zwierzyny. Wypracowany w ten sposób przychód na ogół z nawiązką pokrywa ponoszone koszty. W roku łowieckim 2019/2020 uzyskaliśmy zysk na poziomie 597,6 tys. złotych. 

Większość  z naszych leśnictw łowieckich posiada własną bazę noclegową. Dolny Śląsk obfituje w liczne atrakcje turystyczne, których nie brakuje również na opisywanych terenach. Do najbardziej znanych i wartych obejrzenia należą:

 • rezerwat ornitologiczny (Milicz i Żmigród),
 • Park Krajobrazowy "Chełmy" (Jawor),
 • Śnieżnicki Park Krajobrazowy z położoną na jej terenie Jaskinią Niedźwiedzią (Lądek),
 • Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Doliny Baryczy"
 • Park Krajobrazowy Gór Sowich (Bardo, Świdnica, Jugów).                                                  

Atrakcyjność pobytu w naszych leśniczówkach podnosi także np. możliwość uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, wędkarstwa, hippiki oraz zimą narciarstwa zjazdowego.

Szczegółowe informacje na temat łowiectwa w Lasach Państwowych oraz możliwości korzystania z bazy noclegowej w leśniczówkach można uzyskać pod numerem telefonu:

71/377-17-47, oraz adresem e-mail: adam.dziubacki@wroclaw.lasy.gov.pl 

Lasy na Dolnym Śląsku zajmują powierzchnię około 550 tys. ha, co daje lesistość około 28%. Lasy w naszym regionie rozmieszczone są nierównomiernie. Największy obszar leśny to Bory Dolnośląskie z przewagą drzewostanów sosnowych, położone w północno-zachodniej części Dolnego Śląska.

Na terenie Dolnego Śląska Lasy Państwowe dysponują kilkunastoma leśniczówkami łowieckimi. Standard tych obiektów jest zróżnicowany. Kwatery w  Siedmicy (nadl. Jawor ), Kubryku (nadl. Milicz), Niezgodzie (nadl. Żmigród), a także w Michałowie (nadl. Złotoryja) oraz Ruszowie (nadl. Ruszów) i Bielawie (nadl. Świdnica) zapewniają komfortowe warunki wypoczynku w miejscach otoczonych zielenią, a czasem, nawet dosłownie położonych pośród lasów. W tych obiektach standardem są nowocześnie wyposażone łazienki we wszystkich (1, 2 i 3 osobowych) pokojach. Pozostałe, mniejsze leśniczówki mają nieco skromniejsze wyposażenie, lecz nie mniej serdecznych i gościnnych gospodarzy.

Pobyt w naszych leśniczówkach to nie tylko komfortowy wypoczynek w otoczeniu lasów, w sympatycznej atmosferze właściwej leśnikom, ale także doskonała kuchnia wysoko ceniona przez wszystkich przybywających gości. Jak wskazuje sama nazwa obiektów - kwatera myśliwska - przyjazd szczególnie atrakcyjny jest dla myśliwych, znajdują się one bowiem na terenie ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych. Trzeba jedna zwrócić uwagę, że także miłośnicy natury nie związani z łowiectwem znajdą tu możliwość przeżycia "spotkania z przyrodą" w jej najpiękniejszych odsłonach. Nasze bogate w zwierzynę lasy, łąki i pola tworzą niepowtarzalną aurę dla wypraw pieszych i rowerowych. Stanowią także niezastąpioną scenerię dla fotografów. Zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.

Zapraszamy !

Kwatera

adres

 telefon

Nadleśnictwo

telefon

       e-mail 

           

Michałów

Michałów 54
59-321 Chocianowiec

767 258 757

Złotoryja

768 788 307

zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl

Siedmica

Siedmica 5/1
59-411 Paszowice

768 711 633

Jawor

768 711 600

jawor@wroclaw.lasy.gov.pl

Bielawa 

Korczaka 12
58-260 Bielawa

748 334 695 

 Świdnica

 748 552 333

swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl

Kubryk

Kubryk
56-321 Bukowice

713 845 079

Milicz

713 809 301

milicz@wroclaw.lasy.gov.pl

Ruszów

Zgorzelecka 10
59-950 Ruszów

757 714 215

Ruszów

757 714 338

ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl

Niezgoda

Niezgoda 13
55-140  Żmigród

713 856 022

Żmigród

713 853 052

zmigrod@wroclaw.lasy.gov.pl

Bielawa Dolna

Bielawa Dolna 5 59-930 Pieńsk 

757 786 423

Pieńsk

757 786 235

piensk@wroclaw.lasy.gov.pl

 

Łowiectwo w Lasach Państwowych stanowi istotny dział gospodarki leśnej.

Jeżeli spojrzymy na to zagadnienie jedynie przez pryzmat osiąganych przychodów, to w istocie porównując z kwotami uzyskiwanymi ze sprzedaży drewna jest to nieporównanie niższa wartość. Jednak las to nie fabryka surowca na deski, ale również podstawowe środowisko, w którym bytują zwierzęta dziko żyjące, w tym łowne (zwierzyna). Dlatego niezwykle ważnym jest uzyskanie równowagi pomiędzy zachowaniem trwałości lasu, a potrzebami egzystujących w nim populacji zwierząt. Łowiectwo jest tym działem leśnictwa, który z jednej strony poprzez racjonalną eksploatację zwierzyny, z drugiej zaś dokonywanie przemyślanych zmian w środowisku jej bytowania, ma na celu osiągnięcie owej homeostazy.

Obecnie jesteśmy w miejscu, w którym stwierdzamy nadmierne liczebności (co się przekłada na wysokie zagęszczenie będące miarą wykorzystania przestrzeni przez zwierzynę) w odniesieniu do jeleni i dzików oraz niższe od pożądanych stany rodzimych, a zatem najbardziej oczekiwanych w środowisku gatunków zwierzyny drobnej – zajęcy i kuropatw.   Leśnicy mają ograniczony wpływ na los tych ostatnich, bowiem bytują one najczęściej w krajobrazie polnym i głównym naszym działaniem jest akceptowanie (przy zatwierdzaniu rocznych planów łowieckich) powstrzymywania się myśliwych od polowań oraz nacisk na lepszą realizację odstrzału drapieżników. Tegoroczna inwentaryzacja zwierzyny wskazuje na poprawę sytuacji w odniesieniu do liczebności zajęcy i kuropatw na Dolnym Śląsku. Jednak, aby potwierdzić czy jest to stały trend, potrzeba jeszcze przeprowadzić możliwie precyzyjne liczenia w kolejnych kilku latach.

W przypadku zwierzyny grubej spektrum możliwych działań jest zdecydowanie większe. Dzieje się to przede wszystkim na etapie planowania. Aby racjonalnie sterować procesem rozwoju populacji poszczególnych gatunków – trzeba najpierw możliwie jak najdokładniej oszacować ich liczebność i strukturę płciową oraz wiekową populacji. Kolejnym etapem jest obliczenie, na podstawie jakości podstawowych elementów środowiska do których należą: przestrzeń, obecność i dostępność pokarmu (żeru) oraz warunki osłonowe, czyli możliwość schronienia się zwierząt – ile zwierząt może zasiedlać określoną powierzchnię (rejon hodowlany, nadleśnictwo, obwód łowiecki). Następnie należy podjąć próbę stworzenia modelu użytkowania, zapewniającego w perspektywie wieloletniej, osiągnięcie zamierzonych celów. Rozumiemy przez to doprowadzenie liczebności (mierzonej zagęszczeniem) do wielkości zapewniającej możliwość wyhodowania lasu bez ponoszenia nadmiernych kosztów na ochronę przed szkodami od roślinożerców, przy jednoczesnym zapewnieniu niezagrożonej egzystencji jeleniowatych (u nas to jelenie, daniele i sarny) oraz perspektywę ich trwałej eksploatacji.

Uznajemy, że obecne zagęszczenie jeleni jest nadmierne. Z drugiej strony stwierdzamy, iż w naszych lasach możemy utrzymywać więcej dużych roślinożerców niż dyktowały (nieaktualne już) zasady hodowlane opracowane przez PZŁ na podstawie niegdysiejszych „pojemności łowisk". Miernik ten być może dobrze ilustrował stan środowiska leśnego 45-50 lat temu, lecz z pewnością nie współczesnie. Kolejnym, rozłożonym na lata działaniem, będzie realizacja, na podstawie planów rocznych, postulatów zawartych w Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych. Tutaj przede wszystkim liczymy na aktywność wielotysięcznej rzeszy myśliwych dolnośląskich. Bez ich zaangażowania całe przedsięwzięcie nie ma szans powodzenia. Współpraca ta odbywać się musi na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze konieczne jest pełne wykonywanie planu odstrzału, który, nie da się ukryć, będzie większy niż w sezonach poprzednich.  Drugą stroną współpracy będzie udział w różnorakich działaniach, których celem będzie rzetelny monitoring populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych. Tylko pełne wsparcie ze strony Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, kół łowieckich i zrzeszonych w nich myśliwych pozwoli nam za dziesięć lat z satysfakcją rozliczyć się z wykonanej pracy.  

Odrębnym problemem jest przeciwdziałanie rozszerzeniu się zasięgu epizoocji afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wciąż zbyt liczna jest populacja dzików. Stwarza to potencjalne zagrożenie dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Ta groźna (nie dla ludzi!) w skutkach choroba, do niedawna obejmowała zasięgiem głównie tereny położone we wschodniej i północno wschodniej części kraju, obejmując również okolice Warszawy. Przeniesiony najprawdopodobniej przez człowieka wirus, zaczął się rozprzestrzeniać w zachodniej części kraju. Afrykański pomór świń został przeniesiony do środowiska również w zasięgu naszej Dyrekcji Lasów Państwowych, na terenie nadleśnictwa Głogów.

Dlatego, realizując rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaplanowano w perspektywie 10 letniej redukcję populacji do poziomu 0,5 osobnika na 1 km2 (5/1000 ha). Wskaźnik ten został zaostrzony przez Ministra Środowiska do 0,1 osobnikia na 1 km2 (1/1000 ha) w jak najkrótszym czasie. Oznacza to zmniejszenie liczebności o około 90% ! Biorąc pod uwagę bardzo duży potencjał rozrodczy tego gatunku zwierząt, wspomagany od szeregu lat przez zmiany w krajobrazie rolniczym (na przykład wielkoobszarowe uprawy kukurydzy i rzepaku) i brak mroźnych zim ograniczających przyrost naturalny – jest to zadanie niezwykle trudne. Do tego powszechny w społeczeństwie, cóż z tego że nieracjonalny, negatywny stosunek do łowiectwa nie sprzyja zwiększaniu się rzeszy myśliwych. Aby sprostać wyzwaniom – myśliwych musi intensywnie przybywać. Trzeba o tym głośno mówić. Dzisiaj polowanie to przede wszystkim element zarządzania populacjami. Tradycje, kultura łowiecka i trofea są ważne, z całą mocą musimy jednak podkreślać, że brak odstrzału zwierzyny na odpowiednim poziomie uniemożliwia prowadzenie gospodarki rolnej i zagraża trwałości lasów.

Jak widać problemy współczesnej gospodarki łowieckiej, tej realizowanej bezpośrednio w Lasach Państwowych oraz przede wszystkim będącej przedmiotem aktywności Polskiego Związku Łowieckiego (w ponad 90% obwodów łowieckich) są liczne i trudne. Trzeba jednak pamiętać, że za kilkadziesiąt lat nasi następcy nie będą roztrząsać problemów na jakie napotykamy w drugiej dekadzie tego wieku. Ocenią nas po tym co im zostawimy w spadku. Jakie lasy i jaki zwierzostan.