Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90

Biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (zwanej dalej RDLP) mieści się w kompleksie biurowo-mieszkalnym, składającym się z trzech budynków przy ul. Grunwaldzkiej 90, Bujwida 31 oraz Bujwida 33 we Wrocławiu, stanowiących faktycznie budynek wieloklatkowy.

Budynki powstałe około 1910 roku, posiadają jedną kondygnację podziemną, cztery kondygnacje nadziemne oraz użytkowe poddasze.

Nieruchomość jest przedmiotem współwłasności Skarbu Państwa reprezentowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz osób fizycznych jako właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zespołu budynków.

RDLP jest właścicielem nieruchomości, w skład której wchodzi lokal użytkowy (nie przeznaczony na cele mieszkalne), zajmowany przez biuro RDLP oraz 1 lokal mieszkalny, wynajmowany przez najemcę zgodnie z przeznaczeniem na cele mieszkalne. 

Zespół pomieszczeń biurowych mieści się na kondygnacjach: parter,  I p., II p., III p.

Część biurowa wraz z korytarzami, klatkami schodowymi i pomieszczeniami przynależnymi (piwnice pod częścią biurową) stanowi wydzielony funkcjonalnie lokal użytkowy, będący przedmiotem odrębnej własności (nieruchomość lokalowa). Komunikacja w biurze odbywa się wyłączonymi z korzystania przez mieszkańców klatkami schodowymi przy ul. Grunwaldzkiej 90 i Bujwida 31 oraz ciągłymi korytarzami na I p., II p., III p (z wyłączeniem parteru), powstałymi w wyniku wykonania przejść pomiędzy budynkami.

W budynku może przebywać jednocześnie ok.100 osób. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 06:00 – 16:00.

Główne wejście do części biurowej RDLP na poziomie trzech schodków przed drzwiami głównymi znajduje się od strony ul. Grunwaldzkiej 90. Boczne wejście zlokalizowane przy ul. Bujwida 31 na poziomie trzech schodków prowadzi do pomieszczeń parteru wynajmowanych osobom trzecim i do archiwum.

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od podwórza budynku ul. Grunwaldzkiej 90, z dojazdem za budynkiem przy ul. Bujwida 33.i dalej wzdłuż budynku  przy ul. Bujwida 31. Przed tym wejściem znajduje się wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi posiadają szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Podjazd na poziom „zero” do strefy wejściowej umożliwia platforma schodowa.

Na poziomie "zero" w strefie wejściowej znajduje się hol, portiernia, małe sale konferencyjne, pojedyncze pomieszczenie biurowe,  pomieszczenie socjalne, toaleta ogólna i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Goście ze strefy wejściowej kierowani są do sekretariatu lub bezpośrednio do osób , z którymi byli umówieni. Poruszanie po budynku ułatwia wykonane oznakowanie.

W budynku nie ma dźwigu osobowego. Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie "0" w strefie wejściowej. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych poziomach.

W przypadku gości stanowiących osoby niepełnosprawne sprawy załatwiane są na parterze budynku w obrębie strefy wejściowej, po przywołaniu przez ochronę budynku pracownika, właściwego dla rodzaju załatwianej sprawy.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Parking dla pracowników i gości znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 94-96. Z parkingu dojście do wejścia głównego przy ul. Grunwaldzkiej 90 odbywa się chodnikiem.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 71 377 17 00 lub e-mailowo na adres rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl .