Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w planie urządzenia lasu każdego nadlesnictwa. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwa RDLP we Wrocławiu prowadzą gospodarkę na blisko 540 tys. ha powierzchni leśnej i pozyskują rocznie ok. 3,4 mln m sześc. drewna.

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej). Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosna i świerk. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki, jak brzoza, dąb, jesion, klon, olsza i grab.

Spora ilość drewna w nadleśnictwach pochodzi z likwidacji szkód, spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, takich jak okiść, wiatrołomy oraz w wyniku wydzielania się posuszu.

Drewno pozyskane na terenach leśnych nadleśnictw trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji energii elektrycznej.

 

 

 

RDLP we Wrocławiu - realizacja pozyskania w stosunku do planu  

 

Pozyskanie surowca drzewnego w roku bieżącym [m3]

 

Wybrane sortymenty

Pozyskanie drewna w 2022 r.

Plan
(zasadniczy)

Wykonanie
do końca pażdziernika

Drewno ogółem

           3 410 427   

 2 737 200

Drewno W0+WK+WD iglaste

           1 169 195

  959 300

Drewno S2A+S2B sosna, modrzew

             815 996   

 632 100

Drewno S2A+S2B świerk, jodła, PI

             493 055   

  392 200

Drewno  WA0+WB0+WC0+WD liściaste

             179 562   

  109 200

Drewno S2A+S2B liściaste

             371 462   

  217 200

 

 

Pozyskanie surowca drzewnego w latach ubiegłych [m3]

 

Wybrane sortymenty

Pozyskanie drewna w 2021 r.

Plan
(zasadniczy)

Wykonanie
do końca grudnia

Drewno ogółem

          3 391 267   

  3 336 000

Drewno W0+WK+WD iglaste

          1 180 951   

  1 257 600

Drewno S2A+S2B sosna, modrzew

             727 728   

  784 800

Drewno S2A+S2B świerk, jodła, PI

             412 398   

  528 100

Drewno  WA0+WB0+WC0+WD liściaste

             145 065   

  138 500

Drewno S2A+S2B liściaste

             284 347   

   284 800

 

Pozyskanie surowca drzewnego w latach poprzednich (2010 - 2020)