Hodowla lasu

Zajmuje się zachowaniem lasów istniejących i tworzeniem nowych, z uwzględnieniem panujących warunków przyrodniczych i zachodzących procesów naturalnych. Obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew i krzewów leśnych, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie, pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. W hodowli lasu wykorzystuje się wiedzę z zakresu meteorologii i klimatologii, gleboznawstwa, siedliskoznawstwa, botaniki oraz fizjologii roślin.

Ochrona lasu

Wydział Ochrony Ekosystemów zajmuje się ogółem spraw dotyczących stanu sanitarnego lasu (w tym ograniczania szkodliwych organizmów, które zagrażają jego trwałości), ochrony lasu przed pożarami, likwidacji i rejestracji klęsk żywiołowych, ochrony przyrody (w tym kreowaniem i nadzorowaniem prac związanych z ochroną gatunków, siedlisk przyrodniczych oraz ustalaniem sposobów prowadzenia gospodarki leśnej w sposób zgodny z wymogami chronionych gatunków i ekosystemów).

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Podstawowym dokumentem prowadzenia gospodarki leśnej są plany urządzenia lasu, które zawierają opis i ocenę stanu lasu oraz zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

Łowiectwo

Obszar Dolnego Śląska będący pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu jest bardzo atrakcyjny ze względu na walory łowieckie. Sprzyja takiej opinii zarówno charakterystyka przyrodniczo-leśna naszego regionu, jak również fakt, iż spotkać tu można niemal wszystkie gatunki zwierząt łownych.