Hodowla lasu

Zajmuje się zachowaniem lasów istniejących i tworzeniem nowych, z uwzględnieniem panujących warunków przyrodniczych i zachodzących procesów naturalnych. Obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew i krzewów leśnych, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie, pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. W hodowli lasu wykorzystuje się wiedzę z zakresu meteorologii i klimatologii, gleboznawstwa, siedliskoznawstwa, botaniki oraz fizjologii roślin.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Podstawowym dokumentem prowadzenia gospodarki leśnej są plany urządzenia lasu, które zawierają opis i ocenę stanu lasu oraz zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

Łowiectwo

Obszar Dolnego Śląska jest bardzo atrakcyjny ze względu na walory łowieckie. Sprzyja temu zarówno charakterystyka przyrodniczo-leśna naszego regionu jak również fakt, iż spotkać tu można niemal wszystkie gatunki występujących w Polsce zwierząt łownych.