Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Zajmuje się zachowaniem lasów istniejących i tworzeniem nowych, z uwzględnieniem panujących warunków przyrodniczych i zachodzących procesów naturalnych. Obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew i krzewów leśnych, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie, pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. W hodowli lasu wykorzystuje się wiedzę z zakresu klimatologii, gleboznawstwa, siedliskoznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin.

Hodowla lasu rozpoczyna się od pozyskania nasion gatunków drzew i krzewów, które maja tworzyć przyszłe drzewostany. Nasiona pozyskuje się z wyselekcjonowanych drzew i drzewostanów lub tworzonych specjalnie na ten cel obiektów. Zgodnie z opracowywanymi programami zachowania leśnych zasobów genowych i obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami najlepsze jakościowo drzewa nazywane są drzewami matecznymi, a drzewostany gospodarczymi lub wyłączonymi drzewostanami nasiennymi. Dla zachowania najlepszych osobników i populacji zakładane są z plantacje nasienne (klonowe, ze szczepów) i plantacyjne uprawy nasienne (rodowe, z nasion). Dodatkowo z nasion pozyskanych z WDN zakładane są bloki upraw pochodnych, a szczególnie cenne drzewa i drzewostany (np. ze względu na wiek)  uznawane są za zachowawcze.

Kolejnym krokiem jest wyhodowanie sadzonek. Odbywa się to na szkółkach leśnych, na powierzchni otwartej lub w tunelach, z odkrytym systemem korzeniowym w produkcji polowej lub z zakrytym w produkcji kontenerowej.

Aktualnie na terenie dyrekcji wrocławskiej istnieją 34 szkółki polowe produkujące na powierzchni otwartej. Na 11 z nich prowadzi się produkcję kontenerową i na 23 w tunelach.

Szkółki leśne zajmują powierzchnie 237,86 ha i produkują rocznie blisko 50 mln szt. sadzonek drzew i krzewów leśnych, w tym 18 mln szt. sadzonek gatunków iglastych,  31,5 mln szt. sadzonek gatunków liściastych i 156 tyś. szt. sadzonek krzewów leśnych.

W minionym roku wyprodukowano najwięcej sadzonek buka zwyczajnego (12.430 tyś. szt.), dębu szypułkowego (10.279 tyś. szt.), sosny zwyczajnej (8.929 tyś. szt.) i świerka pospolitego (4.697 tyś. szt.). 

Szkółki na terenie RDLP we Wrocławiu zlokalizowane są w 29 nadleśnictwach. Dwie z nich są typowymi szkółkami kontenerowymi, produkującymi sadzonki mikoryzowane z zakrytym systemem korzeniowym.

Od wielu lat na terenie naszej dyrekcji priorytetem jest naturalne odnawianie lasu. W minionym roku uznano za odnowioną naturalnie powierzchnię leśną wynoszącą 916 ha. Wielkość odnowień naturalnych z roku na rok zwiększa się.

Odnowienia naturalne w nadleśnictwach w ha (2012)

W ramach prowadzonych odnowień szczególną uwagę zwracamy na gatunki rzadkie. Dzięki realizowanemu od 1996 roku programowi restytucji jodły pospolitej w Sudetach powierzchnia lasów zajmowana przez ten gatunek zwiększyła się o 2.445 ha.

Wyprodukowane sadzonki służą do zakładania upraw. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. W najmłodszych drzewostanach zabiegi te nazywamy czyszczeniami, w starszych mających zwykle ponad 20 lat – trzebieżami. Celem tych zabiegów jest utrzymanie stabilności ekosystemu leśnego, poprawa zdrowotności drzewostanów, promowanie drzew o pożądanej jakości, wzmożenie przyrostu najlepszych drzew oraz tworzenie warunków dla rozwoju dolnych warstw drzewostanu. W roku 2013 czyszczeniami objęto 10.849 ha  a trzebieżami wczesnymi 7.312 ha drzewostanów.