Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja dyrekcji

Struktura organizacyjna biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

 

 

Pion Dyrektora RDLP we Wrocławiu (D)

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje RDLP na zewnątrz.

 

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi  - (DO)

Wydział prowadzi sprawy z zakresu kadr i zatrudniania, obsługi kadrowej oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - (DK)

Do zadań wydziału należy wykonywanie zadań przypisanych dyrektorowi rdLP związanych z kontrolą instytucjonalną nadleśnictw i zakładów LP nadzorowanych przez dyrektora rdLP oraz kontrolingiem w komórkach organizacyjnych rdLP i podległych jednostkach organizacyjnych, a także przeprowadzanie kontroli zlecanych przez jednostkę nadrzędną lub inne instytucje.

Wydział Rzecznika Prasowego - [DS]

Wydział prowadzi sprawy związane z polityką informacyjną Lasów Państwowych, kreuje pozytywny wizerunek leśnictwa w społeczeństwie, prowadzi sprawy związane z promocją, udostępnia informacje publiczne oraz informacje o środowisku oraz koordynuje sprawy związane z edukacją przyrodniczo-leśną i turystycznym zagospodarowaniem lasów.

Zespół ds. Ochrony Mienia – [DM]

Do zadań Zespołu należy prowadzenie całości spraw związanych z ochroną lasów przed szkodnictwem leśnym.

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych – [DI]

Do zadań stanowiska należy prowadzenie spraw  związanych z obronnością, działaniami w sytuacjach zagrożeń, zapewnieniem przestrzegania przepisów tajemnicy prawnie chronionej, jak ochrona informacji niejawnych , danych osobowych  oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej  (Z)

Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej kieruje realizacją zadań z zakresu zagospodarowania lasu.

 

Wydział Hodowli Lasu  – [ZH]

Wydział Realizacji Gospodarki Leśnej jest odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań w zakresie urządzania lasu, hodowli lasu, selekcji, nasiennictwa, szkółkarstwa, zadrzewień oraz gospodarki rolnej.

Wydział Ochrony Lasu i Łowiectwa – [ZO]

Wydział Ochrony Lasu i Łowiectwa inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc merytoryczna w zakresie zachowania bioróżnorodności i wartości przyrodniczych wszystkich ekosystemów leśnych, utrzymania należytego stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów, zabezpieczania przed szkodami ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych (z wyłączeniem szkodnictwa lesnego), ochrony ppoż terenów lesnych, prowadzi nadzór nad gospodarka łowiecką.

Wydział Infrastruktury Leśnej – [ZB]

Do zadań Wydziału należy prowadzenie spraw, koordynowanie oraz nadzorowanie działalności RDLP i jednostek organizacyjnych w zakresie: planu nakładów na środki trwałe i planu remontów, współpracy z samorządami w zakresie wspólnych przedsięwzięć drogowych, budownictwa ogólnego, drogowego, elektroenergetyki, nowych technologii wykonania robót, transportu, gospodarki środkami trwałymi, podsystemu Infrastruktura w SILP w zakresie infrastruktury. Ponadto do zadań Wydziału należy prowadzenie spraw, koordynowanie oraz nadzorowanie działalności RDLP i jednostek organizacyjnych w zakresie: projektów rozwojowych, programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz zadań związanych z gospodarką wodną, a także udzielanie zamówień publicznych.

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi – [ZZ]

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi organizuje, koordynuje, wspiera i nadzoruje całokształt zadań z zakresu stanu posiadania, postępowań z zakresu ochrony gruntów leśnych oraz wyłączeń z produkcji. Prowadzi również sprawy związane z gospodarką mieszkaniową. Ponadto Wydział Zarządzamia Zasobami Leśnymi prowadzi całokształt spraw związanych z
urządzaniem lasu, monitorowaniem stanu zasobów leśnych, nadzorowaniem cięć użytków głównych.

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych (E)

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych kieruje realizacją zadań z zakresu pionu ekonomicznego.

 

Wydział Księgowości  – (EK)

Do zadań Wydziału Księgowości należy prowadzenie rachunkowości biura rdLP, rozliczenia finansowe i podatkowe biura rdLP, prowadzenia spraw socjalnych, nadzorowanie jednostek organizacyjnych w zakresie ewidencji księgowej.

Wydział Gospodarki Drewnem – [ED]

Wydział Gospodarki Drewnem koordynuje i nadzoruje działalność jednostek podległych w zakresie szacunków brakarskich, gospodarki drewnem, polityki cenowej i marketingowej z zachowaniem racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego. Prowadzi sprawy związane z brakarstwem, normalizacją, realizacja umów, zabezpieczeniem interesu Skarbu Państwa w handlu drewnem oraz windykacją należności w zakresie sprzedaży surowca drzewnego.

Wydział Informatyki – (EI)

Do podstawowych działań wydziału należy organizacja i nadzór nad wdrażaniem i eksploatacją Systemu Informatycznego Lasów Państwowych na terenie działania rdLP.

Wydział Administracji – [EA]

Do zadań wydziału należy prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjną i administrowaniem majątkiem biura rdLP, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne (z wyłączeniem sprzętu komputerowego i oprogramowania) i umundurowanie.

Wydział Analiz i Planowania - [EP]

Do zadań wydziału należy prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sporządzaniem i realizacją planu finansowo-gospodarczego.