Wydawca treści Wydawca treści

Rekultywacja terenów popoligonowych

Sześć nadleśnictw RDLP we Wrocławiu: Chocianów, Jawor, Kamienna Góra, Złotoryja, Przemków i Świętoszów uczestniczy w realizacji projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP".

Projekt realizowany jest w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (strona programu www.pois.gov.pl) w ramach działania 2.2. - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich. Koszt całkowity projektu wynosi 130 mln. zł. Zadania są realizowane na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a działaniami objęty jest obszar około 24 000 ha.


Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.


W ramach projektu na terenie RDLP we Wrocławiu realizowane są trzy zadania:
 

1.     Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,

2.      Ocena geośrodowiskowa terenów,

3.      Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu.