Rezerwaty przyrody

Z 67 dolnośląskich rezerwatów przyrody tylko dwa leżą w całości poza gruntami LP.

Parki krajobrazowe

Największa powierzchnia dolnośląskich lasów objęta została ochroną w formie 12 parków krajobrazowych, administrowanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.

Obszary Natura 2000

Zasady tworzenia sieci NATURA 2000 (na terenie której powinna znaleźć się odpowiednia reprezentacja gatunków i siedlisk) zakładają realizację celów ochrony w warunkach użytkowania. Harmonijną koegzystencję człowieka i przyrody należy osiągnąć dążąc do kompromisu pomiędzy korzyściami ekonomicznymi, a ochroną środowiska przyrodniczego.

Ochrona gatunkowa

Dolny Śląsk, jako region o rozległym zasięgu terytorialnym (18 862 km2), posiada różnorodne siedliska przyrodnicze - zarówno nizinne, jak i wyżynne i górskie, co skutkuje wyjątkowym bogactwem gatunkowym regionu.

Ochrona przyrody na terenie RDLP we Wrocławiu

Lasy Państwowe opiekują się terenami chronionymi, które zostały wyznaczone (często na wniosek leśników) na gruntach w ich zarządzie przez organy ochrony przyrody.