Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody na terenie RDLP we Wrocławiu

Lasy Państwowe opiekują się terenami chronionymi, które zostały wyznaczone (często na wniosek leśników) na gruntach w ich zarządzie przez organy ochrony przyrody.

Opieka nad formami ochrony prawnej

Opieka nad rezerwatami polega na odnawianiu ich oznakowania i ich granic, na usuwaniu śmieci, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu (np. kradzieży drewna), a także na podejmowaniu działań ochrony czynnej, zgodnych z planem ochrony, bądź zadaniami ochronnymi dla rezerwatu. Podobnie wygląda opieka nad użytkami ekologicznymi. Strefy ochrony gatunków (na Dolnym Śląsku utworzono strefy tylko ptaków) to przede wszystkim zapewnienie spokoju, zaniechanie wszelkich działań gospodarczych w strefie całorocznej i kontrola zagrożeń (np. wiatrołomy).
 
Ochrona przyrody i edukacja
 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jako zarządca blisko jednej trzeciej obszaru kraju ma wyjątkową możliwość kierowania niepowtarzalnej oferty, także edukacyjnej dla szerokich mas odbiorców.Nie ma w Polsce drugiej grupy zawodowej o większym wpływie na całokształt przyrody i środowisko naturalne. To także predestynuje Lasy Państwowe, jako gospodarzy wielu obszarów chronionych, do przekazywania społeczeństwu szeregu ważnych treści i kształtowania właściwych postaw wobec najcenniejszych fragmentów rodzimej przyrody.

Funkcje ekologiczne takie jak ochrona przyrody wiążą się ściśle z pełnieniem funkcji typowo społecznych - stąd niektóre obiekty chronione służą edukacji społeczeństwa. Większość nadleśnictw RDLP we Wrocławiu zarządzających rezerwatami postarało się, aby obok czerwonych urzędowych tablic widniały tablice o treściach nie tylko informacyjnych, ale i edukacyjnych. Szereg ścieżek edukacyjnych zostało poprowadzone tak, aby nie tylko zaprezentować piękno rezerwatów, ale chronić ich przyrodę poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego.
 
Dokumentowanie bogactwa przyrodniczego i uwzględnianie ochrony przyrody w gospodarce leśnej
 
Wszystkie nadleśnictwa w kraju posiadają "Programy ochrony przyrody" - opracowania, które są integralną, obligatoryjną częścią dziesięcioletniego planu urządzenia lasu (zatwierdzanego przez Ministra Środowiska, sporządzanego przez jednostkę zewnętrzną, nie wchodząca w struktury LP czyli Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej). Programy te stanowią kompleksowy opis przyrody w zasięgu terytorialnym danego nadleśnictwa. Dokument wymienia wszystkie istniejące i projektowane formy ochrony prawnej, łącznie z listą gatunków chronionych, rzadkich  i zagrożonych, jakie występują na danym terenie. Modyfikacje planowych zadań gospodarki leśnej są dokonywane m.in. na podstawie wymogu tzw. ekologizacji leśnictwa, ujętej w zarządzenie Dyrektora Generalnego (Nr 11 z 1995 r. oraz Nr 11A z 1999 r.), na wniosek przedmiotowego nadleśnictwa, przedstawicieli organów ochrony przyrody (konserwatorów przyrody, parków krajobrazowych) oraz organizacji ekologicznych. Wszystkie zainteresowane strony są zapraszane na etapie tworzenia planów do konsultacji społecznych i składania uwag z zakresu ochrony przyrody, co ma wymierny wpływ na decyzje w tym zakresie. Procedura udziału instytucji i społeczeństwa jest dostosowana do wymogów dotyczących sporządzania projektów planów określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227)
 
Ochrona przyrody w Lasach Państwowych to także inwentaryzacja cennych gatunków (a od 2006 r. także siedlisk przyrodniczych) oraz podejmowanie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody, przeprowadzanych często we współpracy z przedstawicielami świata nauki oraz organizacji ekologicznych.
 
Zobacz: