Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu poddając się certyfikacji gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC) zobowiązała się do stosowania Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej.
 
Zasada 9 "Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej" zobowiązuje podmioty poddające się certyfikacji FSC do wyznaczenia lasów o szczególnych walorach przyrodniczych. RDLP we Wrocławiu Decyzją nr 2 z dnia 19 stycznia 2011 r. wykonała zobowiązanie wynikające z zasady numer 9 FSC i wyznaczyła Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF).

Wyznaczanie lasów HCVF w RDLP we Wrocławiu nastąpiło w oparciu o kryteria opisane w dokumencie FSC "Kryteria wyznaczania w Polsce lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF)"

Zestawienie wyznaczonych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w rozbiciu na pojedyncze kategorie walorów przyrodniczych w poszczególnych nadleśnictwach RDLP we Wrocławiu przedstawia niniejsza tabela. Powierzchnia ogólna wyznaczonych w RDLP we Wrocławiu lasów HCVF wynosi 903 301,32 ha i ze względu na nakładanie się poszczególnych kategorii jest większa od ogólnej powierzchni lasów RDLP.   

W celu uzyskania efektu wizualizacji przygotowane zostały mapy wyznaczonych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych. Powstała jedna zbiorcza mapa prezentująca łącznie wszystkie wyznaczone kategorie lasów HCVF oraz szereg 6 map tematycznych, w których prezentowane są obszary wyznaczonych pojedynczych kategorii: 

Mapa zbiorcza lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w RDLP we Wrocławiu (HCVF)

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności - HCVF 6

RDLP we Wrocławiu w związku z upublicznieniem powyższych dokumentów prowadzi ciągłe konsultacje społeczne i informuje, że ewentualne uwagi odnośnie powołanych "Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF" należy kierować na adres RDLP we Wrocławiu lub e-mailowo do: biuro@wroclaw.lasy.gov.pl