Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja górska

Projekt w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 pod nazwą "Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie".

Projekt realizowany jest na podstawie umowy (strona programu www.pois.gov.pl) o dofinansowanie numer POIS.03.01.00-00-003/10-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Działanie mające na celu spełnienie zapisów w/w umowy rozpoczęto w roku 2009, natomiast całkowite zakończenie i rozliczenie wszystkich inwestycji planowanej jest na 2015 rok.

 

Cel projektu: spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni. Zostaną zminimalizowane negatywne skutki zjawisk naturalnych: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych.

 

Projekt obejmuje działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (poprzez m.in. budowę małych zbiorników, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych), chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. W skład zadań inwestycyjnych wchodzą kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.


W skali Polski w realizację projektu "Małej retencji górskiej" zaangażowane są 4 Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych Polski południowej, w tym 55 Nadleśnictw.

Zakładanym do osiągnięcia efektem rzeczowym jest budowa lub modernizacja 3 594 obiektów, w tym 479 zbiorników, które pozwolą na retencjonowanie 1 276 702 m3 wody. Kwota na jaką opiewa umowa to : 172 156 566,00 PLN, z czego 140 000 000,00 PLN zostanie zrefundowanych ze środków Funduszu Spójności.

 

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w projekt "Małej retencji górskiej" zaangażowanych jest 16 Nadleśnictw: Bardo Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Henryków, Jawor, Jugów, Kamienna Góra, Lądek Zdrój, Lwówek Śląski, Międzylesie, Szklarska Poręba, Śnieżka, Świdnica, Świeradów, Wałbrzych, Zdroje, Złotoryja. Planowane do budowy lub modernizacji są 1 154 obiekty, które obejmują 223 zbiorniki i inne budowle, natomiast kwota przeznaczona na realizację zadań opiewa na 39 740 850,00 PLN. Całość przedsięwzięcia zakłada osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci 461 381 m3 retencjonowanej wody.


Duże znaczenie małej retencji (mikroretencji) :

 

Pozornie 461 381 m3 wody może się to wydawać niewiele ale są to obiekty o dużej efektywności retencyjnej w ochronie przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz w ochronie przed suszą. Rozproszone w obszarach wododziałowych gdzie woda opadowa najszybciej styka się z powierzchnią ziemi i skąd najszybciej odpływa w głąb gleby (skały, piaski) lub spływając po powierzchni generuje powodzie - w dolinach. Gdzie w pierwszej kolejności należałoby ją zatrzymać ale i gdzie są największe potrzeby wodne gleb "leśnych".