Wydawca treści Wydawca treści

Program dla Odry - 2006

Program dla Odry - 2006" jest kompilacją projektu: "Program Odra 2006" oraz projektu pod nazwą: "Program dla Odry".

Po przyjęciu przez Radę Ministrów uzyskał on status dokumentu rządowego. Dnia 6 lipca 2001 roku "Program dla Odry - 2006" został przyjęty do realizacji w drodze ustawy sejmowej jako wieloletni program rządowy realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006 (ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006", Dz. U. z dnia 12 września 2001 r.). 12  marca 2002 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw "Programu dla Odry - 2006" oraz szczegółowych uprawnień i kompetencji jakie mu przysługują. W myśl rozporządzenia Pełnomocnikiem jest Wojewoda Dolnośląski. Strona programu: www.programodra.pl

 

Program przedstawia wizję Odry jako rzeki bezpiecznej, czystej, żeglownej i przyjaznej mieszkańcom całego dorzecza. Wizja Odry i Nadodrza jako nowocześnie zagospodarowanego korytarza ekologicznego tej części Europy wymaga, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, realizowania konkretnych, zapisanych ustawowo, zadań w zakresie:

  • zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
  • ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód,
  • usunięcia szkód powodziowych,
  • prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji eko­systemów,
  • zwiększenia lesistości,
  • utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej,
  • energetycznego wykorzystania rzek.

Łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 9.048.960.386 zł, w tym 5.561.591.582 zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań.

 

"Program dla Odry - 2006" w Komponencie "Lasy" preferuje m.in. następujące działania: zapewnienie ciągłości lasu przez wyprowadzenie odnowień naturalnych czy podniesienie stopnia lesistości na obszarach wododziałowych i obejmuje położone w zlewni rzeki Odry regionalne dyrekcje i ich nadleśnictwa.
 

W RDLP we Wrocławiu wykonano m.in.: zalesienia, przebudowę struktury drzewostanów, zabudowę przeciwerozyjną stoków, zbiorniki małej retencji i retencję korytową na rowach melioracyjnych. Wszystkie działania "Programu dla Odry - 2006" w Komponencie "Lasy" zwiększając retencję powierzchniową i glebową, w oczywisty sposób przyczyniają się do  zmniejszania skutków suszy oraz do zwiększania ochrony przeciwpowodziowej w całym dorzeczu Odry. Planowane zakończenie Programu w 2016 r.