Wydawca treści Wydawca treści

Leśne Kompleksy Promocyjne

Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP) to duże, zwarte obszary lasu, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

Dzięki LKP widać, że można osiągnąć kompromis między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szeroko rozumianą edukacją. Są dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji.

Testuje się tu nowe technologie leśne i szkoli Służbę Leśną. Prowadzi prace badawcze oraz doświadczenia. LKP stanowią także forum współpracy leśników ze społeczeństwem. Warto podkreślić, że leśne kompleksy promocyjne to oryginalna, rodzima idea promowania ekologicznego leśnictwa.

Dowiedz się więcej o leśnych kompleksach promocyjnych

Do głównych zadań LKP należy:

  • wszechstronne rozpoznanie stanu lasu i dynamiki zmian biocenoz leśnych
  • trwałe zachowanie i odtwarzanie naturalnych walorów lasu
  • integrowanie gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody
  • promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej
  • prowadzenie prac badawczych oraz doświadczalnictwa dla potrzeb gospodarki leśnej
  • działania na rzecz szerokiego uspołecznienia zarządzenia lasami
  • doskonalenie funkcjonowania służby leśnej i edukacja ekologiczna społeczeństwa
  • praktyczne testowanie nowych zasad i metod zagospodarowania
  • doskonalenie funkcjonowania służby leśnej i edukacja ekologiczna społeczeństwa
  • praktyczne testowanie nowych zasad i metod zagospodarowania

 

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu powstały dwa Leśne Kompleksy Promocyjne:

1.       Leśny Kompleks Promocyjny „Sudety Zachodnie"

Leśny Kompleks Promocyjny „Sudety Zachodnie" został utworzony 14 października 2004 roku. Ten pierwszy na Dolnym Śląsku, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Leśny Kompleks Promocyjny obejmuje swoim zasięgiem całe Góry Izerskie oraz zachodnią część Karkonoszy. Jest jednym z najmniejszych LKP, ale bardzo bogatym w niepowtarzalne w skali Europy atrakcje przyrodnicze. Są to lasy górskie Nadleśnictwa Szklarska Poręba i Nadleśnictwa Świeradów - które jest nadleśnictwem wiodącym. Obejmuje on następujące obszary:

        Nadleśnictwo Szklarska Poręba - pow. 14 209 ha, w tym: obręb leśny Szklarska Poręba (pow. 7 011 ha), obręb leśny Piechowice (pow. 7 198 ha),

        Nadleśnictwo Świeradów - pow. 8 657 ha w tym: obręb leśny Świeradów (pow. 8 657ha),

Dodatkową  atrakcją Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Sudety Zachodnie" jest jego bezpośrednie sąsiedztwo z czeską częścią Izer i bliski dojazd do granicy z Niemcami.

2.       Leśny Kompleks Promocyjny ,,Lasy Doliny Baryczy''

W dniu 29 listopada 2011r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołał do życia Leśny Kompleks Promocyjny ,,Lasy Doliny Baryczy''.  Leśny Kompleks Promocyjny ,,Lasy Doliny Baryczy'' został utworzony na terenie Nadleśnictw Milicz oraz Żmigród, które - bez wątpienia - obejmują swym zasięgiem jedne z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w naszym kraju. Powodem naturalnego bogactwa tego regionu jest swoista mozaika krajobrazów i siedlisk. Występują tu obok siebie rozmaite typy lasów i borów nizinnych, pola, łąki i co szalenie ważne zbiorniki wodne, w tym słynne Stawy Milickie oraz rzeka Barycz.

 Różnorodność siedlisk przekłada się na bogactwo gatunkowe tych terenów. Nie dziwi więc mnogość form ochrony przyrody, jaką tu spotkamy. Są tu rezerwaty przyrody, Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, Szereg gatunków roślin i zwierząt, znajdujących w Dolinie Baryczy swoje miejsce do życia, objętych jest ochroną gatunkową.

 Jednak na szczególną uwagę zasługuje fakt, że na terenach tak bardzo cennych przyrodniczo możliwa jest gospodarka leśna, która spełnia szereg pożytecznych funkcji, tylko z pozoru wykluczających się. Możliwa jest ochrona przyrody w lasach, wypełnianie przez nich funkcji ochronnej dla gleby, powietrza, wody, zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczeństwa, przy jednoczesnym dostarczaniu drewna, które jest wszechstronnym i w pełni ulegającym rozkładowi surowcem.

Leśnicy z nadleśnictw LKP chętnie dzielą się wiedzą na temat bogatej przyrody, którą na co dzień otaczają się w pracy. Prowadzą zajęcia z dziećmi o różnorodnej przyrodniczej tematyce. Najmłodsi mogą dowiedzieć się jak natura zwiastuje nadejście kolejnych pór roku, dostają wskazówki na temat tego, jak zachować się w lesie, poznają także codzienną pracę leśniczego. Prelekcje i pogadanki prowadzone są w szkołach, ale także w lesie - na łonie natury. Informację o lokalnej przyrodzie można czerpać również podczas indywidualnych wycieczek do lasu.

Wspomniano tylko o części atrakcji przygotowanych przez leśników. Zainteresowani przyrodą Leśnych Kompleksów Promocyjnych „Sudetów Zachodnich" i ,,Lasów Doliny Baryczy'' więcej informacji na ten temat znajdą na stronach internetowych nadleśnictw: Świeradów, Szklarska Poręba, Milicz i Żmigród oraz w rozmowom z samymi leśnikami.