Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja nizinna

Projekt w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 pod nazwą "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".

Projekt realizowany jest na podstawie umowy (strona programu www.pois.gov.pl) o dofinansowanie numer POIS.03.01.00-00-003/09 zawartej w dniu 9 czerwca 2010 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Działanie mające na celu spełnienie zapisów w/w umowy rozpoczęto w roku 2007, natomiast całkowite zakończenie i rozliczenie wszystkich inwestycji planowanej jest na 2014 rok.

 

Cel projektu: likwidacja w lasach nizinnych skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych, które spowodowały lub powodują zmiany w reżimie hydrologicznym całej zlewni. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podjęcie działań zwiększających potencjalne zdolności retencyjne lasów.

 

Projekt obejmuje:

  • Renaturyzację obszarów wodno-błotnych,
  • Odbudowę systemów nawadniających oraz przebudowę systemów odwadniających,
  • Budowę oraz odbudowę obiektów retencjonowania wody.

W skali całej Polski w realizację projektu zaangażowanych jest 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w tym 177 Nadleśnictw. Zakładanym do osiągnięcia efektem rzeczowym jest budowa lub modernizacja 3 366 obiektów, które pozwolą na retencjonowanie 31 460 414,89 m3 wody. Kwota na jaką opiewa umowa to: 195 200 000,00 PLN, z czego 136 000 000,00 PLN zostanie zrefundowanych ze środków Funduszu Spójności.

 

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu zaangażowanych jest 9 Nadleśnictw: Bolesławiec, Chocianów, Lubin , Milicz, Pieńsk, Przemków, Ruszów, Świętoszów, Węgliniec. Planowanych do budowy lub modernizacji jest 105 obiektów, które obejmują przede wszystkim 47 zbiorników, natomiast kwota przeznaczona na realizację zadań opiewa na 20 807 021,00 PLN. Całość przedsięwzięcia zakłada osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci 543 906 m3 retencjonowanej wody.

 

Duże znaczenie małej retencji (mikroretencji):


Pozornie 543 906 m3 wody - może się wydawać niewiele ale są to obiekty o dużej efektywności retencyjnej w ochronie przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz w ochronie przed suszą. Rozproszone w obszarach wododziałowych gdzie woda opadowa najszybciej styka się z powierzchnią ziemi i skąd najszybciej odpływa w głąb gleby (piaski, żwiry, skały) lub spływając po powierzchni generuje powodzie - w dolinach. Gdzie w pierwszej kolejności należałoby ją zatrzymać, ale i gdzie są największe potrzeby wodne gleb "leśnych".